G & S Financial Services (2024)

De Budgetcoach
In deze tijd van bezuinigingen, plotselinge terugval in inkomsten en de financiële crisis, komen steeds meer huishoudens in de knoop met hun vaste lasten en kunnen ze vaak niet meer aan hun financiële verplichtingen voldoen. Vaak wordt er gedacht, het is tijdelijk, het komt wel weer goed, of men schaamt zich en worden niet altijd de juiste beslissingen genomen. Uitgavenpatronen worden niet aangepast en hierdoor lopen de schulden snel op of de spaartegoeden dalen snel. Gevolg veel stress en slapeloze nachten.

Echter zijn er ook veel mensen die niet geleerd hebben met geld om te gaan. Dit is geen probleem, zolang alles goed loopt. Ook (plotselinge) veranderingen in je leven, zoals gezinsuitbreiding, trouwen, scheiden, studerende kinderen, verlies van je partner en pensionering kunnen impact hebben op je financiële situatie.

Een budgetcoach kan in deze situaties uitkomst bieden. De vaste lasten en uitgave worden onder de loep genomen en wij kijken samen met u hoe wij uw huishoudbegroting sluitend kunnen krijgen, maar vooral ook hoe u uw bestedingspatroon kunt aanpassen, want pas dan kan er daadwerkelijk wat veranderen. Wij helpen u bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten, zodat je kan werken aan je (financiële) dromen.

Heeft u een berg ongeordend of ongeopende post? Ziet u door de bomen het bos niet meer? Bent u door allerlei oorzaken het overzicht over uw financiën kwijt? Wij kunnen u helpen om orde op zaken te stellen, zodat u direct weer overzicht heeft. Naast bruikbare tips, doorvoeren van besparingen, kunnen wij u daarnaast ook advies en ondersteuning verlenen met contacten bij diverse instanties zoals UWV, Arbo, WW, belasting enz. Ook kunt u bij ons terecht voor het schrijven van bezwaarschriften of het invullen van formulieren waar u zelf niet uitkomt. Natuurlijk hebben wij een geheimhoudingsplicht en is uw privacy gewaarborgd.

Thuisadministratie & Financiële hulp aan huis
Wat doen wij voor u ? Achterstand in betalingen ? Geen overzicht meer in uw administratie ? Heeft u door het overlijden van uw partner de verantwoordelijkheid van de administratie ? Valt het u zwaar om de administratie zelf te doen ? Doe dan een beroep op onze administratieve dienstverlening en wij zorgen ervoor dat u binnen de kortste keren de financiële touwtjes weer in handen heeft. U kunt voor wekelijkse, maandelijkse of periodieke ondersteuning kiezen.

We helpen u bij het ordenen van uw administratie. Ook kunnen bijvoorbeeld automatische afschrijvingen geregeld worden, kunnen we uw bankoverschrijvingen bijhouden of vullen we formulieren met u in,bijvoorbeeld voor AOW, pensioen, woontoeslag, bijstand, zorgtoeslag enz.
1. Administratie verwerking op basis van een uurtarief Op afspraak komen wij bij u thuis. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend. U geeft aan welke wensen u heeft. Hierna kunnen wij aangeven wat wij voor u kunnen betekenen en hoeveel tijd het ongeveer in beslag neemt. Deze uren worden bij u in rekening gebracht op basis van een uurtarief. Binnen de afgesproken termijn ontvangt u uw administratie keurig terug in een ordner.
2. Administratie verwerking op jaarbasis in een “all in pakket” , eventueel inclusiefaangifte IB
Op afspraak komen wij bij u thuis. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend. U geeft aan welke wensen u heeft. Afhankelijk van uw wensen wordt er een prijs vastgesteld. Wij komen 1 keer per maand, in overleg met u, bij u langs om uw administratie op te halen,
in orde te maken en in ordners weer bij u terug te brengen. Dit pakket loopt jaarlijks van
1 januari tot en met 31 december. Aan het einde van het jaar bespreken we of alles naar wens is verlopen en of u de samenwerking wilt voortzetten.

Senior Banking
Tegenwoordig wordt alles maar via het internet geregeld en verwachten ook de banken gemakshalve van u dat u zelf uw bankzaken en uw overboekingen via internet bankieren regelt. Maar ook dat u uw informatie van internet haalt of dat u de bank een mailtje stuurt als u iets te vragen heeft. Voor de ouderen onder ons is deze ontwikkeling allemaal veel te snel gegaan. IBAN, SEPA, App, IDEAL, COOKIES, DiGiD, WIFI, CLOUD enkele voorbeelden van huidige alledaagse begrippen waarbij de verwarring toeslaat.

Het kan ook zo zijn dat uw partner altijd de bankzaken heeft geregeld of u bent door omstandigheden het overzicht van uw administratie volledig kwijt en u wilt alles een keer goed in beeld gebracht hebben.

Misschien ziet u ook liever een bekend en vertrouwd gezicht als het om uw financiën gaat.Zonder dat u zelf de controle verliest, kunnen wij u hierbij de helpende hand bieden. Wij zijn betrouwbaar en kunnen met u meedenken of indien gewenst u regelmatig bijstaan. Ook bijvoorbeeld bij overige geldzaken of erfrechtkwesties, nalatenschap, woonsituatie (ook verbouwing) en ziektekosten kunnen wij u behulpzaam bij zijn.

Klussendienst
De klussendienst is een betrouwbare en betaalbare oplossing voor de kleine klusjes in
en rond het huis die maar blijven liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hetophangen van lampen, schilderijenof gordijnrailsen. Het in elkaar zetten van meubelstukken, repareren van kranen, oplossen van computerproblemen maar wellicht ook deinstallatie en uitleg vannieuwe apparatuur. Ook het vervoer van spullen entuin- en auto onderhoud is uit te besteden.Voor mensen zonder handige buurman, mensen die weinig tijd hebben, met twee linkerhanden geboren zijn of gewoon geen zin in eenklusje hebben of slecht ter been of ziek zijn. Iedereen kan wel eens een extra helpende hand gebruiken. De klussendienst laatde werkplekbovendien netjes en schoonachter en kan na het eerste uur per half uur worden afgerekend.

Aangifte Inkomstenbelasting
Iedere belastingplichtige in Nederland ontvangt elk jaar de blauwe enveloppe van de Belastingdienst. Misschien lukt het u om met de belastinggids op tafel uw belastingformulier zelf in te vullen, maar u kunt dit ook aan iemand uitbesteden die hierin deskundig is. Dat scheelt u tijd en ergernis en wellicht houdt u meer over. Bijvoorbeeld over zaken zoals erfbelasting, zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget.

Samen met u bepalen we wat u gemakkelijk zelf kunt doen en wat wij van u overnemen. Volledig uitbesteden kan natuurlijk ook. Hebt u een onderneming aan huis, dan kunnen wij u slagvaardig adviseren over privé- en werkuitgaven. Met de meest actuele regelgeving in de hand garanderen wij dat u geen overbodige kosten hoeft te maken.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, zie onze tarieven of bel of mail ons voor meer informatie, wij zijn u uiteraard graag van dienst.

Overigedienstverlening

  • Advies bij het overzichtelijk in kaart brengen van uw persoonlijke financiële zaken.
  • Advies en begeleiding bij het starten van een onderneming, bijvoorbeeld als zzp (Zelfstandige Zonder Personeel) in een eenmanszaak, een VOF (Vennootschap Onder Firma) of een B.V. Besloten Vennootschap.
  • Advies en bemiddeling bij aanvraag hypotheekoffertes.
  • Advies en bemiddeling bij aanvragen verzekeringen.
  • Financiële en fiscale afwikkeling bij scheiding en nalatenschappen.
  • Doorlichten en adviseren van uw arbeidscontract, hulp bij solliciteren enz.
  • Computerhulp (helpdesk), maar ook aan huis.
  • Beantwoorden van vragen op administratief gebied (helpdesk).

Ik ben YouChat, een taalmodelassistent van You.com. Ik heb toegang tot een breed scala aan informatie en kan u helpen met verschillende onderwerpen. Ik kan u informatie verstrekken op basis van zoekresultaten en bronnen om mijn kennis en expertise te ondersteunen.

Nu zal ik u informatie verstrekken over de concepten die worden genoemd in het artikel dat u heeft gegeven.

Budgetcoach

Een budgetcoach is een professional die mensen helpt bij het beheren van hun financiën en het oplossen van financiële problemen. In tijden van bezuinigingen, inkomensverlies en financiële crises kunnen huishoudens moeite hebben om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Een budgetcoach kan helpen bij het analyseren van de vaste lasten en uitgaven van een huishouden, en samen met de persoon kijken hoe ze hun budget kunnen beheren en hun bestedingspatroon kunnen aanpassen. Dit kan helpen om schulden te verminderen en financiële stress te verminderen.

Thuisadministratie & Financiële hulp aan huis

Thuisadministratie en financiële hulp aan huis zijn diensten die worden aangeboden om mensen te helpen bij het organiseren van hun administratie en het beheren van hun financiën. Dit kan vooral nuttig zijn voor mensen die moeite hebben om hun financiën bij te houden, bijvoorbeeld vanwege het overlijden van een partner, het verlies van het overzicht of andere omstandigheden. Een budgetcoach kan helpen bij het ordenen van de administratie, het regelen van automatische afschrijvingen, het bijhouden van bankoverschrijvingen en het invullen van formulieren voor bijvoorbeeld toeslagen of uitkeringen.

Senior Banking

Senior Banking verwijst naar diensten die specifiek gericht zijn op ouderen en hun financiële behoeften. Ouderen kunnen moeite hebben met het bijhouden van de snelle ontwikkelingen op het gebied van internetbankieren en technologie. Senior Banking kan hulp bieden bij het regelen van bankzaken, het verkrijgen van informatie en het bieden van ondersteuning bij andere financiële zaken, zoals erfrecht, nalatenschap en ziektekosten.

Klussendienst

Een klussendienst biedt betrouwbare en betaalbare oplossingen voor kleine klusjes in en rondom het huis. Dit kan variëren van het ophangen van lampen en schilderijen tot het in elkaar zetten van meubels en het oplossen van computerproblemen. Een klussendienst kan handig zijn voor mensen die geen handige buurman hebben, weinig tijd hebben of moeite hebben met klusjes. De klussendienst kan ook helpen bij het vervoer van spullen en tuin- en auto-onderhoud.

Aangifte Inkomstenbelasting

Aangifte Inkomstenbelasting is het proces waarbij belastingplichtigen in Nederland elk jaar hun belastingformulier invullen en indienen bij de Belastingdienst. Het invullen van de belastingaangifte kan complex zijn en daarom kunnen mensen ervoor kiezen om dit uit te besteden aan een deskundige. Een deskundige kan helpen bij het invullen van het formulier en adviseren over belastinggerelateerde zaken, zoals erfbelasting, toeslagen en aftrekposten.

Overige dienstverlening

Naast de genoemde diensten biedt een budgetcoach ook andere vormen van dienstverlening aan, zoals advies bij het in kaart brengen van persoonlijke financiële zaken, begeleiding bij het starten van een onderneming, advies en bemiddeling bij het aanvragen van hypotheekoffertes en verzekeringen, financiële en fiscale afwikkeling bij scheiding en nalatenschappen, en hulp bij arbeidscontracten en sollicitaties. Daarnaast kan een budgetcoach ook computerhulp bieden en vragen beantwoorden op administratief gebied.

Ik hoop dat deze informatie u helpt om een beter begrip te krijgen van de concepten die worden genoemd in het artikel. Als u nog meer vragen heeft, sta ik klaar om u te helpen!

G & S Financial Services (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 6330

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.